Condicions de contractació

Les presents Condicions Generals de Subscripció (d’ara endavant, les ‘Condicions’) regulen la relació contractual entre Blue Globe Media S.L., amb oficina a Barcelona (08010), C / Casp, 54 i CIF: B67007807 i l’Usuari/a, sigui persona física o jurídica, que es registri en els Serveis, tant si s’ha subscrit pagant com si no (des d’ara, el ‘Subscriptor’).

Blue Globe Media S.L. és un servei editorial, editor de Junior Report i dels seus derivats, l’activitat principal consisteix en l’elaboració de contingut (des d’ara, “els Serveis’).

Només les persones majors d’edat poden contractar els Serveis. Blue Globe Media S.L. fa el possible per evitar que menors d’edat facin pagaments a través dels Serveis de Blue Globe Media S.L., i recau en els pares i/o tutors legals, i/o en majors d’edat que representin els menors amb poder bastant, supervisar l’activitat dels menors per evitar que això passi. En qualsevol cas, Blue Globe Media S.L. declina qualsevol responsabilitat si un menor se subscrivís o utilitzés els Serveis sense el consentiment dels seus pares i/o tutors legals, i/o de majors d’edat que representin el menor amb poder bastant.

Les presents Condicions poden patir modificacions en qualsevol moment. S’informarà de les quals mitjançant un avís a través del correu electrònic i serà obligació dels Subscriptors acceptar-les abans de continuar usant els Serveis.

1. OBJECTE

L’objecte del present document és l’establiment dels termes i condicions que regiran la relació contractual entre Blue Globe Media S.L. i l’Usuari que adquireixi la condició de Subscriptor quan aquest últim es registri, dugui a terme la contractació d’una subscripció als Serveis i/o quan compri productes de Blue Globe Media S.L. (en endavant, el “Contracte”).

2. COM EFECTUAR LA CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals de contractació afecten totes les persones registrades en els serveis relacionats amb Junior Report.

La contractació es pot efectuar tant a través dels webs associats a Junior Report, per telèfon o de forma presencial.

Durant el procés de subscripció, se’ls demanarà als Usuaris que facilitin dades del centre o de la persona física (per a més informació sobre la informació que recollim, consulteu la Política de privacitat) per poder activar la subscripció de forma satisfactòria.

El Subscriptor declara que totes i cada una de les dades i informacions aportades a Blue Globe Media S.L. són veraces. Blue Globe Media S.L. es reserva el dret d’impedir la contractació a qualsevol subscripció (en cas de no haver-se donat d’alta encara) o cancel·lar una subscripció sense possibilitat de reemborsament i quedant el present contracte resolt automàticament, a tot Subscriptor que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les accions que procedeixin en dret.

Així mateix, el Subscriptor declara que coneix i accepta, en la seva integritat, les Condicions que regiran entre les parts a partir de la contractació amb Blue Globe Media S.L. d’una subscripció als Serveis.

En el cas que el nou Subscriptor sigui una persona física, i per tant, tingui la consideració de consumidor, independentment de la modalitat que hagués escollit, Blue Globe Media S.L. li enviarà una confirmació de compra al Subscriptor per correu electrònic. En el cas que el Subscriptor vulgui una factura, podrà demanar-la mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@blueglobe.media. Haurà d’especificar les dades necessàries per elaborar la factura corresponent.

3. CONTRACTACIÓ

Només podran contractar subscripcions als Serveis les persones majors de 18 anys, en el seu propi nom i dret o en el de la persona jurídica a la qual representin amb poder bastant.

Amb caràcter general, un cop contractada la subscripció per part del Subscriptor, aquest tindrà dret a veure tots els continguts dels Serveis previstos per a aquesta modalitat de subscripció. Els detalls de cada modalitat de subscripció i quins serveis inclouen estan especificats en la seva descripció a la web. No formaran part de la subscripció els productes que requereixin el pagament d’un preu addicional.

4. MODALITATS DE SUBSCRIPCIÓ, DURACIÓ I MODALITATS D’ENTREGA

La Subscripció es renovarà automàticament quan finalitzi el període de contractació.

Quan un Subscriptor cancel·la la seva subscripció, continuarà tenint accés fins a la fi de l’últim període que hagi abonat.

És possible que en algun moment els serveis puguin comprar-se físicament o mitjançant tercers, la qual cosa s’indicarà a la pàgina web.

5. TARIFES I PAGAMENTS 

El preu dels diferents serveis estarà detallat al web http://subscriptor.junior-report.media.

Per efectuar el pagament, el Subscriptor haurà de crear un usuari o iniciar sessió al compte de la pàgina http://subscriptor.junior-report.media i seguir els passos per subscriure’s.

Es pot pagar a través de Paypal, de la passarel·la de pagament Stripe o per transferència bancària. Pots consultar la política de privacitat de la passarel·la Stripe a: https://stripe.com/es/privacy.

El Subscriptor es compromet al pagament corresponent de la subscripció dels Serveis, acceptant que, en cas que no fos possible la facturació i/o cobrament per part de Blue Globe Media S.L. dels imports deguts pel Subscriptor, es procedeixi a la cancel·lació de la subscripció i, per tant, a la resolució automàtica del present Contracte.

Pot ser que l’accés als Serveis requereixi de despeses extres, com connexió a internet o impressions en paper. En cap cas la Subscripció cobreix aquestes despeses, que hauran de ser abonades pels Usuaris segons el seu propi criteri.

Els Serveis de Blue Globe Media S.L. es cobren en euros. En el cas que l’entitat bancària del Subscriptor apliqués un càrrec en concepte de canvi de divises en efectuar el pagament de qualsevol dels nostres Serveis, aquest import anirà a càrrec del Subscriptor.

6. CANCEL·LACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ

El Subscriptor podrà procedir a cancel·lar unilateralment la subscripció contractada en qualsevol moment durant la vigència d’aquesta. Aquesta cancel·lació no suposarà, en cap cas, el reemborsament dels imports que el Subscriptor hagués abonat com a contraprestació a la subscripció dels Serveis.

Per sol·licitar la cancel·lació de la subscripció, el Subscriptor haurà de comunicar-ho a través de correu electrònic (info@blueglobe.media). Recordem que ‘Cancel·lar Subscripció’ significa no renovar la subscripció. Si un Subscriptor cancel·la la seva subscripció, tindrà accés als continguts dels Serveis de pagament durant l’últim període abonat.

En el cas que es volgués esborrar el compte de forma definitiva, ens ho hauria de comunicar a través de correu electrònic (info@blueglobe.media). Fer-ho implica que es perdrà el temps de subscripció prèviament contractat restant en el cas que s’hagués contractat una subscripció del Servei.

7. INCOMPLIMENT I RESOLUCIÓ

En cas d’incompliment del present Contracte per part del Subscriptor, Blue Globe Media S.L. estarà legitimat per resoldre’l, sense possibilitat de reemborsament, en cas que aquest hagués efectuat algun pagament. A més, en cas d’impagament, Blue Globe Media S.L. es reserva el dret de prendre les mesures jurídiques necessàries per a donar compliment a les obligacions pecuniàries derivades de la contractació de la subscripció.

Blue Globe Media S.L. procedirà a congelar l’accés als continguts accessibles als Subscriptors fins que el Subscriptor notifiqui a Blue Globe Media S.L. que pot efectuar la transacció.

8. DRET AL DESISTIMENT

Tots els Subscriptors que tinguin la condició de consumidors i usuaris, segons la Llei 3/2014 per la qual es modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tindran dret a desistir de la subscripció contractada dins el termini de catorze (14) dies naturals des que el Subscriptor efectuï la subscripció.

Per exercir el dret de desistiment, els Subscriptors han de notificar a Blue Globe Media S.L. a través d’una declaració en la qual quedi constància del seu desig de desistir de forma clara i inequívoca, al correu electrònic info@blueglobe.media o a l’adreça física:

C/Casp, 54 1r 1a

08010 Barcelona

ESPAÑA

En el cas que el Subscriptor exerceixi el seu dret de desistiment, Blue Globe Media S.L. li retornarà la part proporcional del que hagués abonat, corresponent al període restant de la seva subscripció.

9. MODIFICACIÓ UNILATERAL

Blue Globe Media S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment les presents Condicions en qualsevol moment. No obstant això, aquests canvis s’han de notificar als Subscriptors perquè aquests, en cas de no estar d’acord amb les modificacions introduïdes, procedeixin a expressar el seu desig de no renovar la subscripció contractada. Les modificacions afectaran els nous Subscriptors a partir de l’inici de la contractació i als Subscriptors ja actius al moment del canvi de condicions, a partir del moment en què es renovi la subscripció.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts dels Serveis són de titularitat exclusiva de Blue Globe Media S.L. o ostenta sobre ells els drets d’explotació sobre els mateixos a través d’acords amb tercers. Els continguts constitueixen obres protegides per la legislació en matèria de propietat intel·lectual pel que no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o comunicats públicament en qualsevol forma, excepte per a ús personal del Subscriptor.

En virtut d’això, el Subscriptor no podrà duplicar, vendre, revendre o explotar els serveis de cap manera. El Subscriptor accepta conèixer i respectar la reserva d’aquests drets. Blue Globe Mitjana S.L. es reserva el dret de prendre les mesures legals oportunes per anar contra aquells que contravinguin la present clàusula.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Blue Globe Media S.L. i el Subscriptor es comprometen a intentar resoldre, de manera amistosa, qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament del servei contractat, de forma prèvia a acudir a la via jurisdiccional.

Plataforma de Resolució de Litigis en Línia: En compliment del que disposa el Reglament de la Unió Europea 524/2013 de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum l’informem que la Comissió Europea posa a la seva disposició una plataforma en línia per a la resolució extrajudicial de conflictes en línia, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a través del qual es podrà tramitar qualsevol reclamació sobre reclamacions realitzades en línia dins del territori de la Unió Europea.

Correu electrònic de contacte: info@blueglobe.media.

12. CLÀUSULA DE PRIVACITAT

Per a més dubtes, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Us animem a llegir la Política de Privacitat, l’Avís Legal i els Termes d’Ús i la Política de Cookies.

Actualitzat per última vegada el 09 de setembre del 2019.